اميررضا سالميان
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهدشت
بخش مهندسي عمرانخانه
درس‌هاي ارايه شده
  زمينه‌هاي تحقيقاتي
  مقالات و كتب
تكاليف
  نمرات
بخش عمران دانشگاه آزاد اسلامي دهدشت

مارون
سد مارون دهدشت

Contact Info:

Department of Civil Engineering
Islamic Azad University of Dehdasht

Tel/Fax: 

Amirreza Salemian

Email: